Obchodná akadémia

Etický kódex učiteľa OAIKBA

Etický kódex učiteľa OAIKBA je súhrn základných hodnôt, princípov, pravidiel správania sa, práv a povinností učiteľa OAIKBA, ktorých dodržiavanie je základným predpokladom pre naplnenie cieľov a hodnôt školy a ktoré sa každý učiteľ OAIKBA zaväzuje pri výkone svojej profesie dodržiavať.

Plné znenie nájdete TU

Dodržiavanie Etického kódexu kontroluje Etická komisia. 

Zloženie Etickej komisie:

JUDr. Gabriela Liptáková - predseda

Ing. Zuzana Zámečníková

Ing. Erika Školárová

 

Štatút Etickej komisie  TU