Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Štátne záverečné skúšky z ADK

Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie

sa v školskom roku 2017/18  uskutoční 13.02.2018.

 

Na našej škole sa každoročne uskutočňuje štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie.

Keďže Štátny stenografický ústav v Bratislave bol zrušený, veľmi nás potešilo, že nástupnickou organizáciou pre realizáciu štátnych skúšok z písania na počítači a korešpondencie sa stala Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Naša škola spolupracuje s Katedrou pedagogiky už dlhé roky, nakoľko sme jednou z fakultných škôl pre prípravu učiteľov na získanie pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie odborných ekonomických predmetov.

Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností našich žiakov získaných v predmetoch administratíva a korešpondencia a cvičenia z administratívy a korešpondencie.

Štátna skúška pozostávala z dvoch častí:

1. časť: 10 – minútový odpis /žiaci musia mať rýchlosť najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %

2. časť: vyhotovenie dvoch druhov písomností v normalizovanej úprave – STN 01 6910 v stanovenom časovom limite.

Vyslaným štátnym komisárom pre  realizáciu štátnej skúšky je Ing. Cecília Kyndlová.

Tešíme sa na dobré výsledky našich žiakov.