Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Naše ciele

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava má polstoročnú tradíciu. Pre svoje vzdelávacie programy, ktoré dbaju na prepojenie teórie s praxou, je škola považovaná za modernú vzdelávaciu inštitúciu reagujúcu na požiadavky trhu práce  s dôrazom na budúce možnosti uplatnenia našich absolventov v praxi, čo zabezpečuje úspešné budovanie kľúčových kompetencií našich študentov.

Aké sú naše ciele?

 • udržať výnimočné a stabilné postavenie školy v bratislavskom aj mimobratislavskom regióne,

 • dbať na rast kvality   a profesionality  pedagógov,

 • ponúknuť našim študentom kvalitné vzdelávanie pre ich budúcu profesionálnu kariéru prostredníctvom školských vzdelávacích programov, 

 • umožňovať našim študentom zahraničné odborné aj jazykové pobyty, 

 • neustále zdokonaľovať bilingválne vzdelávanie v nemeckom jazyku s možnosťou získať štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka (v spolupráci so Štátnou jazykovou školou),

 • poskytnúť v rámci všetkých ponúkaných školských vzdelávacích programov možnosť vykonať štátnu záverečnú skúšku z hospodárskej korešpondencie,

 • rozvíjať prostredníctvom vzdelávacích, kultúrnych a odborných projektov a aktivít dlhoročnú spoluprácu s našimi partnerskými zahraničnými školami,

 • zabezpečovať individuálny prístup k študentom prostredníctvom záujmových krúžkov, prípravy na olympiády, súťaže a medzinárodné študentské konferencie, medzinárodné veľtrhy cvičných firiem,

 • zabezpečovať odbornú prax pre študentov 3. a 4. ročníka v bankových, finančných a daňových inštitúciách, vo významných podnikoch,

 • nielen vzdelávaním, ale aj výchovou sa spolupodielať na všestrannom rozvoji osobností nášich študentov,
 • vytvárať pozitívnu pracovnú klímu a príjemné prostredia, udržiavať dobré medziľudské vzťahy v našej škole.