Obchodná akadémia
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Naše ciele

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava má polstoročnú tradíciu. Pre svoje vzdelávacie programy, ktoré dbaju na prepojenie teórie s praxou, je škola považovaná za modernú vzdelávaciu inštitúciu reagujúcu na požiadavky trhu práce  s dôrazom na budúce možnosti uplatnenia našich absolventov v praxi, čo zabezpečuje úspešné budovanie kľúčových kompetencií našich študentov.

Aké sú naše ciele?

  • udržať výnimočné a stabilné postavenie školy v bratislavskom aj mimobratislavskom regióne,

  • ponúknuť našim študentom kvalitné vzdelávanie pre ich budúcu profesionálnu kariéru prostredníctvom školských vzdelávacích programov,

  • umožňovať našim študentom zahraničné odborné aj jazykové pobyty,

  • poskytnúť bilingválne vzdelávanie v nemeckom jazyku s možnosťou získať štátnu záverečnú skúšku z nemeckého jazyka,

  • poskytnúť v rámci všetkých ponúkaných školských vzdelávacích programov možnosť vykonať štátnu záverečnú skúšku z hospodárskej korešpondencie,

  • rozvíjať prostredníctvom vzdelávacích, kultúrnych a odborných projektov a aktivít dlhoročnú spoluprácu s našimi partnerskými zahraničnými školami,

  • zabezpečovať individuálny prístup k študentom prostredníctvom záujmových krúžkov, prípravy na olympiády, súťaže a medzinárodné študentské konferencie,

  • zabezpečovať odbornú prax pre študentov 3. a 4. ročníka v bankových, finančných a daňových inštitúciách, vo významných podnikoch,

  • nielen vzdelávaním, ale aj výchovou sa spolupodielať na všestrannom rozvoji osobností nášich študentov,
  • vytvárať pozitívnu pracovnú klímu a príjemné prostredia, udržiavať dobré medziľudské vzťahy v našej škole.