Štúdium

Študenti majú u nás možnosť absolvovať 4- ročné štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia (zameranie Bankovníctvo) alebo 5-ročné štúdium v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v nemeckom jazyku na základe medzivládnych dohôd a vykonávacieho protokolu medzi Rakúskou a Slovenskou republikou za účinnej podpory Spolkového ministerstva školstva Rakúskej republiky a spolupráce s partnerskými školami vo Viedni a regióne Burgenlandu.

Vyučovacím jazykom je popri slovenskom jazyku aj nemecký jazyk. 

V súčasnej dobe vyučujú v bilingválnych triedach rakúski lektori v sekcii všeobecno-vzdelávacích aj odborných ekonomických predmetov.

Vyučuje sa podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý navrhla škola v spolupráci so zástupcami rakúskej strany a v súlade so vzdelávacími programami obchodných akadémií Rakúskej republiky.

Obsah vzdelávania a organizácia štúdia

O bilingválne 5- ročné štúdiu sa môžu uchádzať žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl.

V 1. ročníku sa venujeme predovšetkým jazykovej príprave žiakov v rozsahu 20 hodín nemeckého jazyka týždenne, pričom ostatné predmety sú všeobecno-vzdelávacie v primerane obmedzenom rozsahu. 

Od 2. ročníka sa v nemeckom jazyku vyučujú aj odborné ekonomické predmety - podniková ekonomika, hospodárska štatistika a samotný nemecký jazyk je posilnený aj ďalším predmetom - konverzáciou v nemeckom jazyku. Druhým cudzím jazykom je anglický jazyk.

V každom školskom roku žiaci absolvujú niekoľko exkurzií, kultúrnych podujatí a poznávacích zájazdovdo nemecky hovoriacich štátov. V spolupráci s rakúskymi školami a obchodnými akadémiami sa realizujú spoločné medzinárodné projekty, do ktorých sa naši žiaci aktívne zapájajú. 

Ukončenie štúdia

Maturitná skúška je v bilingválnych triedach rozdelená do 2 ročníkov.

Vo 4. ročníku žiaci maturujú externou aj internou formou zo slovenského jazyka a literatúry.

V 5. ročníku maturujú žiaci z nemeckého jazyka, teoretickej a praktickej časti odbornej zložky. Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávajú v slovenskom jazyku a teoretickú časť odbornej zložky v nemeckom jazyku.

Po úspešnom vykonaní maturitných skúšok je žiakom vystavené  vysvedčenie v súlade s platnou legislatívou v slovenskom jazyku aj nemeckom jazyku. Pri splnení kritérií stanovených Štátnou jazykovou školou môžu získať vysvedčenie o odbornej štátnej jazykovej skúške z nemeckého jazyka.

V priebehu štúdia môžu žiaci po splnení požadovaných kritérií získať: 

  • certifikát o úspešnom zvládnutí mzdovej a personálnej agendy v programe OLYMP,
  • štátnicu v predmete Administratíva a korešpondencia,
  • certifikát o úspešnom zvládnutí ekonomického softvéru OMEGA.

Možnosť uplatnenia absolventov na pracovnom trhu v zahraničí

Naši študenti absolvujú počas štúdia exkurzie, podujatia a odborné prednášky v slovenských aj  rakúskych spoločnostiach, organizáciách a  podnikateľských subjektoch, v ktorých sa mnohí na základe vysokej odbornej spôsobilosti a jazykových znalostí uplatnia po ukončení štúdia na rôznych pozíciách. Napr.:

http://www.lkw-walter.sk/sk/uchadzac/volne-miesta

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.