Obchodná akadémia
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Štúdium

Študenti majú u nás možnosť absolvovať:

- 4 - ročné štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia (zameranie BANKOVNÍCTVO), školský vzdelávací program nájdete tu: https://www.oaikba.sk/p/2288/studium.html

Príprava v školskom vzdelávacom programe Bankovníctvo v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické i praktické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a dvojtýždňová súvislá prax v 3. a 4. ročníku sa vykonáva na rôznych pracoviskách komerčných bánk.

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj odborných , ale aj všeobecných kľúčových kompetencií, dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka.

Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v slovenskom i cudzom jazyku, žiaci sa oboznamujú zo základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania, osvojujú základy matematiky, informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania.

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, bankovníctva, účtovníctva, administratívy a korešpondencie, spoločenskej a sociálnej komunikácie, práva, hospodárskej geografie, tovaroznalectva a sveta práce.

V oblasti praktickej prípravy žiaci získavajú praktické zručnosti v cvičeniach z aplikovanej informatiky, hospodárskej korešpondencie, bankovníctva, ekonomiky a účtovníctva. Dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie jeho osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

 Absolvent štvorročného študijného odboru bankovníctvo po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelávania ISCED 3A.

Je to stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie základných bankových činností   v komerčných bankách a ekonomických činností v rôznych oblastiach podnikateľského aj nepodnikateľského sektora.

Po skončení prípravy je pripravený na samostatný výkon činností stredného technicko-hospodárskeho pracovníka v oblasti bankovníctva, finančníctva, v podnikateľskej sfére, v oblastí daní a marketingu a tiež je schopný vykonávať kvalifikované asistentské a sekretárske práce.

Absolvent získa schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch – prvým je anglický jazyk, druhým je nemecký jazyk.

Absolvent bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a po absolvovaní programu získa zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom, naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast.

Obchodná akadémia má v tomto odbore dlhodobú tradíciu, kvalifikovaných učiteľov a výborné výsledky, podpora je zo strany bánk a absolvent po ukončení štúdia sa môže uplatniť v oblastí finančníctva, bankovníctva, v podnikateľskej sfére, v oblasti marketingu a je schopný vykonávať kvalifikované asistentské a korešpondenčné práce

Škola má ambície stať sa otvorenou inštitúciou pre žiakov, rodičov a verejnosť.

 

- 5-ročné štúdium v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v nemeckom jazyku na základe medzivládnych dohôd a vykonávacieho protokolu medzi Rakúskou a Slovenskou republikou za účinnej podpory Spolkového ministerstva školstva Rakúskej republiky a spolupráce s partnerskými školami vo Viedni a regióne Burgenlandu. 

Vyučovacím jazykom v 5 - ročnom bilingválnom štúdiu je popri slovenskom jazyku aj nemecký jazyk. V súčasnej dobe vyučujú v bilingválnych triedach rakúski lektori v sekcii všeobecno-vzdelávacích aj odborných ekonomických predmetov. Vyučuje sa podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý navrhla škola v spolupráci so zástupcami rakúskej strany a v súlade so vzdelávacími programami obchodných akadémií Rakúskej republiky. Školský vzdelávací program nájdete tu: https://www.oaikba.sk/p/2288/studium.html

O bilingválne 5- ročné štúdiu sa môžu uchádzať žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl.

V 1. ročníku sa venujeme predovšetkým jazykovej príprave žiakov v rozsahu 20 hodín nemeckého jazyka týždenne, pričom ostatné predmety - všeobecno-vzdelávacie sa vyučujú v obmedzenom rozsahu. 

Od 2. ročníka sa v nemeckom jazyku vyučujú aj odborné ekonomické predmety, najmä podniková ekonomika ako maturitný predmet. Samotný nemecký jazyk je posilnený aj  konverzáciou v nemeckom jazyku. Druhým cudzím jazykom je anglický jazyk.

V každom školskom roku žiaci absolvujú niekoľko exkurzií, kultúrnych podujatí a poznávacích zájazdovdo nemecky hovoriacich štátov. V spolupráci s rakúskymi školami a obchodnými akadémiami sa realizujú spoločné medzinárodné projekty, do ktorých sa naši žiaci aktívne zapájajú. 

Maturitná skúška je v bilingválnych triedach rozdelená do 2 ročníkov. Vo 4. ročníku žiaci maturujú externou aj internou formou zo slovenského jazyka a literatúry. V 5. ročníku maturujú žiaci z nemeckého jazyka na úrovni C1, teoretickej a praktickej časti odbornej zložky. Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávajú v slovenskom jazyku a teoretická časť odbornej zložky v nemeckom jazyku.

Po úspešnom vykonaní maturitných skúšok je žiakom vystavené  vysvedčenie v súlade s platnou legislatívou v slovenskom jazyku aj nemeckom jazyku. Pri splnení kritérií stanovených Štátnou jazykovou školou môžu získať vysvedčenie o  štátnej jazykovej skúške z nemeckého jazyka, príp. aj o odbornej štátnej jazykovej skúške z nemeckého jazyka.

V priebehu štúdia môžu  všetci žiaci v oboch študijných odboroch po splnení požadovaných kritérií získať: 

  • certifikát o úspešnom zvládnutí mzdovej a personálnej agendy v programe OLYMP,
  • štátnicu v predmete Administratíva a korešpondencia,
  • certifikát o úspešnom zvládnutí ekonomického softvéru OMEGA.

Možnosť uplatnenia absolventov na pracovnom trhu v zahraničí

Naši študenti absolvujú počas štúdia exkurzie, podujatia a odborné prednášky v slovenských aj  rakúskych spoločnostiach, organizáciách a  podnikateľských subjektoch, bankách, v ktorých sa mnohí na základe vysokej odbornej spôsobilosti v ekonomickej oblasti a jazykových znalostí uplatnia po ukončení štúdia na rôznych pozíciách.

Napr.:

http://www.lkw-walter.sk/sk/uchadzac/volne-miesta