Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácie pre rodičov

Poruchy učenia a integrácia žiakov

Poruchy učenia postihujú značnú časť detskej i dospelej populácie. Ide o heterogénnu skupinu ťažkostí s čítaním, písaním, pravopisom, s matematikou, prípadne o nedostatok organizačných alebo jazykových schopností. Žiaci , u ktorých boli diagnostikované niektoré z porúch učenia, prípadne porúch správania sú žiaci so špeciálne  výchovno – vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP).

Na začiatku školského roku je potrebné, aby sa vyučujúci  oboznámili s odporúčaniami a výsledkami vyšetrení, ktoré boli uskutočnené podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, u ktorých  sa tieto poruchy vyskytujú.

AKÉ DYSFUNKCIE POZNÁME?

  • Dyslexia

porucha schopnosti čítať. Deti nerozlišujú jednotlivé hlásky, zamieňajú si ich a ťažko spájajú do slabík a tie zasa do slov.

  • Dysgrafia

porucha schopnosti napodobniť tvary písmen, neschopnosť naučiť sa písať. Písmo môže byť až nečitateľné, žiak nie je schopný si zaznačiť učivo v písomnej podobe.

  • Dysortografia

porucha schopnosti naučiť sa základné pravidlá pravopisu. Dieťa nepočuje mäkčene, dĺžne, konce slov alebo viet. Nevzťahuje sa na chybné písanie ypsilonu.

  • Dyskalkúlia

porucha matematických schopností. Žiaci majú problémy s osvojením číselných znakov.

  • Dysmúzia

nedostatok alebo strata zmyslu pre hudbu.

  • Dyspraxia

porucha schopnosti naučiť sa vykonávať zložité úkony. Spolu s dysmúziou patrí medzi menej závažné poruchy. Možno hovoriť skôr o menej šikovných deťoch.

INTEGROVANÝ ŽIAK

je žiak so ŠVVP, ktorý bol prijatý, alebo je študentom strednej školy, na základe písomnej žiadosti rodiča a písomného vyjadrenia (odporúčania) zariadenia špeciálno-pedagogického poradenstva.

Proces integrácie

Ak má žiak určité problémy a nedostatky v učení, triedny učiteľ a výchovný poradca odporučí rodičovi návštevu špeciálnopedagogickej poradne.

Na základe diagnostiky školského psychológa a odporučení špeciálneho pedagóga, môže rodič podať písomne žiadosť o integráciu svojho dieťaťa riaditeľovi školy.

Ak je žiak evidovaný ako integrovaný, škola mu vypracuje povinnú dokumentáciu a zabezpečí špecifické úpravy organizácie vyučovania podľa odporúčania poradenského zariadenia.

Žiak so ŠVVP s intelektom v norme postupuje podľa učebných osnov a učebných plánov SŠ.

Pre žiakov so ŠVVP sa pri hodnotení a klasifikácii postupuje podľa Metodického materiálu k hodnoteniu a klasifikácii žiakov so ŠVVP na stredných školách.

Maturitná skúška pre žiakov so ŠVVP (integrovaných) - ak je žiakom posledného ročníka SŠ, podáva do 30. septembra písomnú žiadosť riaditeľovi školy o úpravu maturitnej skúšky. Úpravu maturitnej skúšky upravujú vyhlášky MŠ SR - www.statpedu.sk.

Materiály k tejto problematike nájdete na nasledovných webových stránkach:

www.statpedu.sk

www.modernaskola.sk

www.predys.szm.sk

www.dys.sk

www.nasarodina.sk

www.vudpap.sk

www.pistalka.sk

www.icm.sk

www.linkadeti.sk

www.mamatata.sk