Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekt ESF

Názov  aktuálneho projektu:

Digitalizácia vzdelávacieho procesu - bližšie k praxi.

spolufinancovaný z prostriedkov ESF, operačný program: ľudské zdroje

Trvanie: 1. 9.2020 -31. 10.2022

Tematický cieľ:

- investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania

- zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k     zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality

- zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

 

Názov projektu:

Program rozvoja Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava

spolufinancovaný z prostriedkov ESF v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

Ciele projektu

Strategický cieľ

Prispôsobovanie sa požiadavkám trhu práce v oblasti bankovníctva a finančníctva a tým zvyšovanie uplatnenia absolventov našľej školy prostredníctvom vytvorenia a implementácie rozvojového programu školy.

Špecifické ciele

Spracovanie metodiky vzdelávania v oblasti bankovníctva a finančníctva na základe existujúcich foriem odborného zvdelávania.

Inovácia obsahu, foriem, metód a prostriedkov vzdelávania pre odborné predmety v súlade s požiadvkami trhu práce v oblasti bankovníctva a finančníctva.

Inovácia obsahu, foriem, metód a prostriedkov vzdelávania pre všeobecno-vzdelávacie predmety v nadväznosti na nový Štátny vzdelávací program SR.

Vytvorenie vyhovujúcich technických podmienok pre odbornú výuku bankovníctva a finačníctva vo vdelávacom zariadení.

Aktivity projektu

Aktivity A1 - Úvodná analýza

Mapovanie a analýza súčasného stavu vzdelávania na OI IK BA vo vzťahu k súčasným vzdelávacím štandardom, vymedzenie stratégie a cieľov vzdelávania a návrh inovovaného profilu absolventa.

Definovanie požiadaviek a kritérií pre inováciu obsahu a metodiky vzdelávania pre všeobecno-vzdelávacie predmety v súlade so Štátnym vzdelávacím programom SR.

Definovanie požiadaviek a kritérií pre inováciu obsahu a metodiky vzdelávania pre odborné predmety v súlade s požiadavkami bankového a finančného sektoru.

Aktivita A2 - Inovácia obsahu, metód, foriem a organizácie vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov

  • Inovácia učebných osnov pre všeobecno-vzdelávacie predmety
  • Inovácia obsahovej náplne všeobecno-vzdelávacích predmetov
  • Inovácia vyučovacích metód všeobecno-vzdelávacích predmetov
  • Inovácia materiálno-technických podmienok vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov

Aktivita A3 - inovácia obsahu, foriem a metód vzdelávania pre odborné predmety v súlade s požiadavkami trhu práce v oblasti bankovníctva a finančníctva

  • Inovácia učebných osnov pre odborné predmety
  • Inovácia obsahovej náplne odborných predmetov
  • Inovácia vyučovacích metód odborných predmetov
  • Inovácia materiálno-technických podmienok vyučovania odborných predmetov

PREZENTÁCIA