Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odborná prax

ODBORNÁ PRAX pre žiakov 3.,4. ročníka OA a žiakov 5. ročníka BOA

Cieľom praxe je poskytnúť študentom aplikovať teoretické vedomosti v podmienkach praxe

Študenti vyšších ročníkov (3. a 4. ročníka) si v PRAXI:

 • overujú a prehlbujú schopnosť komunikácie,
 • samostatne rokujú v materinskom a podľa stupňa znalosti i v cudzom jazyku,
 • učia sa kultivovane vystupovať, pohotovo reagovať na rôzne situácie,
 • získavajú prehľad v administratívnej práci, písomnostiach a bankových dokladoch.

 Učiteľ poverený vedením odbornej praxe je zodpovedný za:

 • vyhľadávanie pracovísk vhodných pre uskutočnenie praxe,
 • priebežné udržiavanie kontaktov s jednotlivými organizáciami,
 • dohodnutie zmluvných podmienok medzi subjektmi,
 • včasné a vhodné zaradenie študentov na príslušné pracoviská,
 • prípravu podkladov k administratívnemu vypracovaniu zmluvy,
 • poskytovanie odborných konzultácií k odbornej praxi,
 • termínové určenie a kontrolu hodnotenia odbornej praxe,
 • konzultovanie všetkých odborných otázok týkajúcich sa praxe s vedením školy.

 Čo má obsahovať seminárna práca

 1. Titulná strana
 • hlavička – Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava
 • napísať „seminárna práca“
 • pod to názov seminárnej práce , zvýrazniť, väčšie písmo - 16 ( cca v strede strany)
 • vľavo dole – trieda:...., pod to školský rok:.....
 • vpravo dole – meno:........
 1. Obsah
 • úvod – 3. strana
 • kapitoly a podkapitoly – napr. 1...., 1.1......1.2.....2......
 • záver
 • zdroje
 • prílohy
 1. Úvod
 • prax je povinná, škola vám pridelila miesto alebo ste si ho vybavili sami
 • prax sa vykonáva v dvoch termínoch, uvediete dátumy
 • vaše očakávania s ktorými ste nastupovali na prax
 • akú tému SP ste si vybrali, zdôvodniť prečo
 1. Profil firmy
 • to bude 1. kapitola
 • história firmy ( banky)
 • opis, charakteristika oddelenia na ktorom ste praxovali
 1. Vybraná téma
 • to bude 2. kapitola
 • mala by čo najviac súvisieť s činnosťou inštitúcie kde ste vykonávali prax
 • tu sú príklady tém: úvery, hypotekárny úver, spotrebné úvery, vklady, úsporné vklady, stavebné sporenie, pokladničné operácie, daň z príjmov, DPH, daňová sústava SR, dlhodobý majetok, krátkodobý majetok, evidencia a archivácia dokladov vo firme, nákupná činnosť, marketing, komunikácia a jednanie so zákazníkmi,....
 • najskôr všeobecne opísať, vysvetliť tému a potom konkrétne podľa toho, ako to bolo v danej firme, banke. Napr. vyberiete si tému Hypotekárny úver. Najskôr všeobecne vysvetlíte čo je to hypotekárny úver, podmienky jeho poskytnutia a získania, atď. A následne na konkrétnej banke vysvetlíte, aké typy hypoték poskytujú, príp. jednu z nich si vyberiete a popíšete.
 1. Pracovný denník
 • to bude 3. kapitola
 • vo vetách (opisne nie v odrážkach) popíšete akú činnosť ste na praxi vykonávali
 • denník chronologicky zoraďte od prvého dňa praxe v máji až po posledný deň praxe v septembri. Nezabudnite ku každému dňu uviesť dátum. Denník rozdeľte na 2 časti, tak ako bola rozdelená prax.
 1. Záver
 • opäť uveďte informácie z úvodu, t.j. termíny praxe, že je prax povinná, vaše očakávania
 • doplňte, či sa vaše očakávania naplnili alebo nie. Uveďte z vášho pohľadu dôvody, prečo tomu tak bolo.
 1. Zdroje
 • zoznam použitej literatúry: abecedný zoznam použitej literatúry zostavený podľa začiatočného písmena priezviska autora
 • použité webové stránky
 • vlastné poznámky
 • reklamné materiály z banky, firmy
 • uveďte všetky zdroje z ktorých ste čerpali informácie použité v práci
 1. Prílohy
 • napíšte na samostatnú stranu „ Prílohy“
 • 3 prílohy súvisiace s vybranou témou seminárnej práce
 • tabuľky, grafy, obrázky

Všeobecné pokyny a upozornenia

 • vyvarujte sa gramatických chýb
 • formálna úprava: typ písma Times New Roman, text práce veľkosť písma 12, názov podkapitoly 14, názov kapitoly 16, označenie kapitoly – napr. 1 PROFIL FIRMY, označenie podkapitoly – napr. 1.1 História banky. Riadkovanie 1,5. Papier formát A4, orientácia na výšku. Píšte iba na jednu stranu (t.j. nepoužívajte obojstrannú tlač). Prácu odovzdáte v  tlačenej podobe, zviazanú, v 1 exemplári (nevyžaduje sa pevná ani hrebeňová väzba).
 • rozsah práce 13 – 15 strán (okrem titulného listu, obsahu a príloh)
 • seminárna práca pozostáva z troch (3) kapitol: profil firmy, vybraná téma, pracovný denník
 • úvod, záver, zdroje, prílohy sa nečíslujú
 • hodnotí sa formálna a obsahová stránka seminárnej práce
 • do celkového hodnotenia praxe sa okrem seminárnej práce započítava aj dochádzka na prax a hodnotenie od poskytovateľa praxe
 • seminárnu prácu môžete konzultovať s učiteľmi, ktorí budú prácu hodnotiť.

Hodnotenie seminárnej práce (pozri)