Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štúdium

U nás máte na výber 2 študijné odbory:

5 -ročné štúdium v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v nemeckom jazyku   má dlhodobú tradíciu a  funguje na základe medzivládnych dohôd a vykonávacieho protokolu medzi Rakúskou a Slovenskou republikou za účinnej podpory Spolkového ministerstva školstva Rakúskej republiky a spolupráce s partnerskými školami vo Viedni a regióne Burgenlandu. 

Vyučovacím jazykom v 5 - ročnom bilingválnom štúdiu je popri slovenskom jazyku aj nemecký jazyk. V súčasnej dobe vyučujú v bilingválnych triedach rakúski lektori v sekcii všeobecno-vzdelávacích aj odborných ekonomických predmetov. Vyučuje sa podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý navrhla škola v spolupráci so zástupcami rakúskej strany a v súlade so vzdelávacími programami obchodných akadémií Rakúskej republiky. Školský vzdelávací program platný od školského roku 2020/21 nájdete tu: BOA od sk. r.2020/2021

O bilingválne 5- ročné štúdiu sa môžu uchádzať žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl.

V 1. ročníku sa venujeme predovšetkým jazykovej príprave žiakov v rozsahu 20 hodín nemeckého jazyka týždenne, pričom ostatné predmety - všeobecno-vzdelávacie sa vyučujú v obmedzenom rozsahu. 

Od 2. ročníka sa v nemeckom jazyku vyučujú aj odborné ekonomické predmety, najmä podniková ekonomika ako maturitný predmet, ale tiež praktické predmety ako cvičná firma, aplikovaná informatika, e-marketing. e-dizajn. Samotný nemecký jazyk je posilnený aj  konverzáciou v nemeckom jazyku. Druhým cudzím jazykom je anglický jazyk.

V každom školskom roku žiaci absolvujú niekoľko exkurzií, kultúrnych podujatí a poznávacích zájazdovdo nemecky hovoriacich štátov. V spolupráci s rakúskymi školami a obchodnými akadémiami sa realizujú spoločné medzinárodné projekty, do ktorých sa naši žiaci aktívne zapájajú. 

Maturitná skúška je v bilingválnych triedach rozdelená do 2 ročníkov. Vo 4. ročníku žiaci maturujú externou aj internou formou zo slovenského jazyka a literatúry. V 5. ročníku maturujú žiaci z nemeckého jazyka na úrovni C1, teoretickej a praktickej časti odbornej zložky. Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávajú v slovenskom jazyku a teoretická časť odbornej zložky v nemeckom jazyku.

Po úspešnom vykonaní maturitných skúšok je žiakom vystavené  vysvedčenie v súlade s platnou legislatívou v slovenskom jazyku aj nemeckom jazyku. Pri splnení kritérií stanovených Štátnou jazykovou školou môžu získať vysvedčenie o  štátnej jazykovej skúške z nemeckého jazyka, príp. aj o odbornej štátnej jazykovej skúške z nemeckého jazyka.

V priebehu štúdia môžu  všetci žiaci v oboch študijných odboroch po splnení požadovaných kritérií získať: 

  • certifikát o úspešnom zvládnutí mzdovej a personálnej agendy v programe OLYMP,
  • štátnicu v predmete Administratíva a korešpondencia,
  • certifikát o úspešnom zvládnutí ekonomického softvéru OMEGA.

Možnosť uplatnenia absolventov na pracovnom trhu v zahraničí

Naši študenti absolvujú počas štúdia exkurzie, podujatia a odborné prednášky v slovenských aj  rakúskych spoločnostiach, organizáciách a  podnikateľských subjektoch, bankách, v ktorých sa mnohí na základe vysokej odbornej spôsobilosti v ekonomickej oblasti a jazykových znalostí uplatnia po ukončení štúdia na rôznych pozíciách.

 

Pre žiakov 9. ročníka je určené:

4 - ročné štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia ( s rozšíreným vyučovaním ANJ), školský vzdelávací program nájdete tu:  OA s rozsireným vyuc. ANJ od sk. r. 2020/2021

Teoretické i praktické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a dvojtýždňová súvislá prax v 3. a 4. ročníku sa vykonáva na rôznych pracoviskách, firmách.

Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. 

odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, bankovníctva, účtovníctva, administratívy a korešpondencie, spoločenskej a sociálnej komunikácie, práva, marketingu, hospodárskej geografie, tovaroznalectva a sveta práce.

V oblasti praktickej prípravy žiaci získavajú praktické zručnosti v cvičeniach z aplikovanej informatiky, hospodárskej korešpondencie a najnovšie sme zaradili na základe súčasných  požiadaviek trhu na trhu  aj nové predmety: digitálny marketing a digitálny dizajn.

Dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie jeho osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

 Absolvent štvorročného študijného odboru-obchodná akadémia po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelávania ISCED 3A.

Je to stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie nielen základných bankových činností   v komerčných bankách, ale aj ekonomických činností v rôznych oblastiach podnikateľského aj nepodnikateľského sektora.

Absolvent získa schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch – prvým je anglický jazyk, druhým je nemecký jazyk.

Obchodná akadémia má v tomto odbore dlhodobú tradíciu, kvalifikovaných učiteľov a výborné výsledky, podpora je zo strany bánk a absolvent po ukončení štúdia sa môže uplatniť v oblastí finančníctva, bankovníctva, v podnikateľskej sfére, v oblasti marketingu a je schopný vykonávať kvalifikované asistentské a korešpondenčné práce